پایان دریافت آثار و ثبت نام تیم ها در رویداد فناوری های پزشکی و سلامت

پایان دریافت آثار و ثبت نام تیم ها در رویداد فناوری های پزشکی و سلامت

پایان دریافت آثار و ثبت نام تیم ها در رویداد فناوری های پزشکی و سلامت
ثبت نام در رویداد فناوری پزشکی پایان یافت و آثار و تیم ها وارد مرحله داوری اولیه شده اند. تنها کسانی که طرح خود را ثبت نام کرده اند و مراحل ثبت طرح ایشان نهایی نشده است فقط تا ساعت 17 امروز می توانند نسبت به تکمیل اعضای تیم و طرح خود اقدام نمایند.
این زمان به هیچ وجه تمدید نمی گردد و داوری اولیه فقط برای کسانی انجام می گردد تا تا عصر امروز تمامی فرم های خود را تکمیل و در سایت بارگذاری کرده اند.