معاون كل وزارت بهداشت در همایش کارآفرینی فناوری‌ های دیجیتال پزشکی و سلامت

معاون كل وزارت بهداشت در همایش کارآفرینی فناوری‌ های دیجیتال پزشکی و سلامت

معاون كل وزارت بهداشت گفت: در کشورهای مختلف در تمام حوزه های خدماتی از جمله حوزه بهداشت و درمان، از ٢٠ تا ۳۰ درصد از منابع استفاده بهینه نمی شود و فناوری های دیجیتال و کسب و کارهای نوین می توانند در صرفه جویی مالی و استفاده بهینه از منابع کمک موثری كنند.

به گزارش وبدا، دكتر ایرج حریرچی در همایش کارآفرینی فناوری‌ های دیجیتال پزشکی و سلامت که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اظهار کرد: به چهار هدف اصلی در نظام سلامت که شامل افزایش سلامت مردم، محافطت از مردم در برابر هزینه‌ های سلامت، افزایش رضایتمندي مردم و افزایش کارایی است، باید توجه بيشتري کرد.

وي با بيان اينكه ۱۰.٤ درصد از تولید ناخالص جهانی صرف حوزه سلامت می شود، خاطرنشان كرد: هزینه هاي بهداشتی و درمانی در دنیا بیشتر از مجموع هزینه های نفت، گاز و تسلیحات جهانی است و در ۵۰ سال گذشته در تمام کشورها هزینه های بهداشتی و درمانی افزایش مستمر پیدا کرده است که این حجم عظیم مالی فرصت بزرگی برای سرمایه گذاری در فناوری های دیجیتال مربوط به حوزه سلامت فراهم می کند.

دكتر حریرچی بیان کرد: در کشورهای مختلف در تمام حوزه های خدماتی از جمله حوزه بهداشت و درمان، از ٢٠ تا ۳۰ درصد از منابع استفاده بهینه نمی شود و فناوری های دیجیتال و کسب و کارهای نوین می توانند در صرفه جویی مالی و استفاده بهینه از منابع کمک موثری كنند.

معاون كل وزارت بهداشت تاكيد کرد: محدودیت های مالی یکی از مهمترین موانع برای دستیابی به اهداف حوزه سلامت است و به نسبت مشخصی از درآمد سرانه ناخالص ملی برای حفظ هر سال عمر می توان هزینه کرد، بنابراین، با استفاده از فناوری های دیجیتال هم بهره وری از منابع باید افزایش یابد و هم فناوری های نوین حوزه سلامت در دسترس عموم مردم قرار گیرد./