محل برگزاری رویداد پزشکی تغییر کرد

محل برگزاری رویداد پزشکی تغییر کرد

با توجه به مذاکرات انجام شده، محل برگزاری رویداد کارآفرینی دیجیتال پزشکی سلامت، از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به دانشگاه صنعتی شریف تغییر کرد.