خبرها

Banner Health

ستاد خبری رویداد

Banner Health

یک سیستم بهداشتی غیر انتفاعی در ایالات متحده است که در فینیکس، آریزونا واقع شده است. این سیستم دارای 28 بیمارستان و چندین مرکز تخصصی در 6 ایالت می باشد.

AppliedVR

ستاد خبری رویداد

AppliedVR

شرکت AppliedVR با تغییرشکل مراقبت های بهداشتی از طریق قدرت پیکسل ها، پیشرو در واقعیت مجازی درمانی می باشد